امروز : دوشنبه ، 30 دی 1398        ساعت :مراجعین پزشکان
 

نام کاربری :
رمز ورود :


  جستجوی آزمایشات
سخن بزرگان
نی من منم ، نی تو تویی ، نی تو منی
هم من منم ، هم تو تویی ، هم تومنی
من با تو چنانم ای نگار ختنی
کاندر غلطم که من توام یا تو منی

بیوشیمی،سرولوژی والکتروفورز

دربخش بیوشیمی آزمایشگاه کیمیا تستهای Na,K و Li توسط دستگاه Smartlyte ISE وبه روش Ion Selective Electrod انجام میشود. آزمایش اوره آز تنفسی (Urease Breath Test) با روش استاندارد C14 و با دستگاه PY Test انجام میشود. آزمایش Vit.D باروش High Performance Liquid Chromatography وبا دستگاه Agilent انجام میشود وبقیه پارامترها با دستگاه Hitachi911 وبه روش Photometry انجام میشوند.

مسئول بخش : خانم دریایی