امروز : یکشنبه ، 22 تیر 1399        ساعت :مراجعین پزشکان
 

نام کاربری :
رمز ورود :


  جستجوی آزمایشات
سخن بزرگان
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم
تو را ای کهن بوم وبر دوست دارم
تو را ای کهن پیر جاوید برنا
تورا دوست دارم، اگر دوست دارم
تو را ای گرانمایه، دیرینه ایران
تورا ای گرامی گهر دوست دارم
تو را ای کهن زادبوم بزرگان
بزرگ آفرین نامور دوست دارم

میکروبشناسی وانگل شناسی

در این بخش کلیه کشتهای نمونه های کلینیکی با درخواست پزشک و همچنین با روشهای معمول و روشهای خاص آزمایشات مربوط به شناسایی انگلهای دستگاه گوارش ، خونی و ... انجام میشود.

مسئول بخش : خانم اسکندری